Akredytacje


Uprzejmie prosimy o dokładne wypełnienie wniosku akredytacyjnego. Wnioski należy wydrukować, wypełnić i podpisać, skan wysłać na adres: press@soundedit.pl

Akredytacje wydawane są dziennikarzom w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. prawa prasowego. Brak legitymacji prasowej oraz pieczątki firmowej nie wyklucza przyznania akredytacji.

Liczba akredytacji na dane wydarzenie jest limitowana. Po rozpatrzeniu wniosków akredytowanych dziennikarzy poinformujemy drogą mailową. Akredytacje są bezpłatne. Festiwal Soundedit zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia akredytacji bez podania przyczyn.

Wnioski akredytacyjne są przyjmowane i rozpatrywane najpóźniej na 48 godz. przed danym wydarzeniem.

Przy odbiorze akredytacji należy okazać legitymację prasową oraz posiadać ważny dokument tożsamości. Otrzymany identyfikator Press/Photo/TV potwierdzający akredytację należy nosić przez czas trwania koncertu w widocznym miejscu.

Ekipy utrwalające koncert sprzętem audiowizualnym i fotoreporterzy zostaną poinformowani o zasadach fotografowania/nagrywania wydarzenia najpóźniej w dniu koncertu. Akredytacja upoważnia do wejścia na teren wydarzenia. Otrzymując akredytację dziennikarz jest zobowiązany do podporządkowania się regulaminowi imprezy oraz zaleceń organizatorów.

 

RODO

25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z brzmieniem art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [1] (RODO) informujemy, że:

  1. administratorem Waszych danych osobowych jest Fundacja Art Industry, Piotrkowska 116/10a, 90-006 Łódź, NIP 7251987378 zwana dalej: „administratorem”, prowadząca operacje przetwarzania danych osobowych Miłośników Festiwalu Soundedit;
  2. dane osobowe Miłośników Festiwalu Soundedit przetwarzane są w celu informowania o realizowanych przez lub z udziałem Fundacji Art Industry imprezach kulturalnych, w szczególności Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Soundedit w celach marketingowych, a także w celach statystycznych i analitycznych Administratora i nie będą udostępniane innym odbiorcom, ani transferowane do państwa trzeciego;
  3. podstawą przetwarzania danych osobowych Miłośników Festiwalu Soundedit jest wyrażona przez nią/niego zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  4. Państwa dane – imię nazwisko oraz adres mailowy, niekiedy numer telefonu zostały pozyskane przy okazji wyżej wymienionych działań artystycznych i zbierane przez wiele lat. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie i realizowanie umowy.
  5. Miłośnicy Festiwalu Soundedit mają prawo do:
  6. a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych;
  7. b) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  9. Dane osobowe Miłośnicy Festiwalu Soundedit nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zmiany lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych możecie zgłaszać na adres: press@soundedit.pl.

Zdjęcie: Małgorzata Wojna